வாழ்வின் வாசனைகள்


funadress sad love.jpeg

வாழ்க்கை..

வானவில்லின்

வண்ணம்..

அதை நாம்

முழுமையாய் பார்ப்பதற்குள்

மறைந்து போய் விடும்.

தேடித் தேடி

தீர்க்கப் பட்ட நாட்கள்.

ஓடி ஓடி

உதிர்க்கப் பட்ட பூக்கள்.

மரம்

மொட்டையாய் நிற்பதால்

காணவில்லை யார் கண்களும்.

அதுவும்

வலி தான்.

வழியின்றி வாழும்

அனைத்திற்கும்

வாழ்க்கை வலி தான்.

இருந்தாலும்,

புன்னகை என்ற

ஆயுதத்தை

பொன் முகத்தில் விட்டெறிந்தால்

புண் மனமும்,

மண் மணமாய் மாறி விடும்.

துணிவுடன் இருக்க

துணிந்து போராடும்,

ஒரு நெஞ்சத்தின்

வேதனை தான் இது..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s