என்றென்றும் உன்னோடு நான்


19-love-photos

என்ன செய்கிறாய்..

என்னிடம் நீ

என்ன செய்கிறாய்..

தென்றல்

தீண்டிய பூவின்

இதழ் போல்,

அசைகிறது என் மனம்.

உலகை இரசிக்க

விரும்புகிறேன்,

உன் விரல் கோர்த்து.

வெட்ட வெளி வானமும்

அழகு தான்,

உன்னோடு பார்க்கும் போது.

காரணம் தெரியவில்லை,

உன்னைக் காணத் தேடும்

என் கண்களுக்கு.

இருந்தும் சொல்ல முடியவில்லை,

உன்னை என் உயிரென்று.

ஏனென்றால்,

என் உயிரும் ஒரு நாள்

என்னைப் பிரிந்திடுமே.

நம் சண்டைகளும்,

நம் அன்பின் சங்கீதமே..

இறைவனை வேண்டுகிறேன்,

என்றுமே வேண்டாம்

நம் பிரிவு என்று..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s