அனுபவங்கள் மனிதனின் அடையாளங்கள்


motivational-quotes-in-tamil

வாழும் போதே வாழ்வை உணர வைக்க,
நம் வாழ்க்கை எடுக்கின்ற ஆயுதமே அனுபவம்.
கிடைக்கும் போது புரியாத எதுவும்,
தொலைத்த பின்பு வருந்துவதால் கிடைத்திடாது..
வானில் உள்ள விண்மீன் கூட,
கொடுத்து விட்டுப் போகும் அழகான அனுபவங்களை..
மறந்தாலும் மறைத்தாலும் மதி நினைப்பது ஒன்றே!!!!!
கவிழ்ந்து விழுந்தால் கூட, தலை குனியா நிலை கொண்டு வாழ்வை வாழ்ந்து,
நம் அனுபவங்களை அடையாளங்களாய் மாற்றுவதே..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s