வான்மேக வசந்தங்கள்


beauty-of-nature-6-beauty-nature.jpg

வான் மேக வசந்தங்கள், தேனிரைத்துப் போகிறதோ..
மண் வாசம் வேண்டும் என, தூரல் தூவிச் செல்கிறதோ..
மனதோரம் கொண்ட மௌனங்கள் மலர் வனத்தை உருவாக்க,
கன நேரம் ஏற்ற சொந்தம் உயிரெனவே மாறிப் போக,

உவமை கூட தோன்றா நிலை கொண்டேனே..
வன வாசம் ஏற்ற  மனதில், மண வாசம் தோன்றிட வைத்தாயே..
கனவெனவே நினைக்கும் முன் நிஜமாகிப் போனாயே..
இடை விடாது பிரார்த்திப்பேன்,
இடையில் வந்த நம் சொந்தம் நான் இறக்கும் வரை வேண்டும் என..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s