நீண்டிருக்கும் பாதையில் நான்


பொதுவாக பூகம்பம் வருவது அபூர்வம். ஆனால் உண்மையான நட்பை இழந்தவர்க்கு, ஒவ்வொரு நொடியும் பூகம்பமே. பூ கொண்டு நீட்டினால் Advertisements