உனக்கு உளி நீயே..!


உயரப் பறந்தாலும் உலகம் தூற்றும்…🥺நீ ஒடுங்கி நடந்தாலும்உலகம் தூற்றும்…😯உன்னை நீ செதுக்கு..🤔உனக்கு உளியாய் நீயே இரு…🧐உன் வாழ்வைஉனக்காய் வாழ்ந்திடு்…😎